POST VACANT INFORMATICIAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79, cu sediul în București, strada Cuza-Vodă. nr. 51,  București, organizează concurs, pentru ocuparea  postului contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului: execuţie
 2. Denumirea postului : INFORMATICIAN , post vacant 1 pe perioadă nedeterminată
 3. Scopul principal al postului: INFORMATICIAN
 4. Numărul de posturi: 1

 Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Termenul de depunere a dosarelor 28.11.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

 Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii superioare în specialitate IT sau echivalent;
 2. Perfecționări în domeniul informatic ( dacă este cazul);
 3. Experiență minim 1 an în domeniul relevant pentru cerințele postului-utilizare, depanare și întreținere PC, rețele de calculatoare, baze de date și programare, utilizare softuri educaționale.
 4. Vechime minimum 1 an

Bibliografie şi tematică:

 • Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 • Cisco Systems, CCNA Exploration 1: Network Fundamentals;
 • Asigurarea securității informațiilor în organizații, Bogdan-Dumitru Țigănoaia;
 • Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică;
 • Microsoft Windows 10, manual de utilizare;
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0;
 • Microsoft Office 2007 ( și următoarele)- Steve-Johnson
 • Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatea de învățământ;

    Tematică:

 • Reguli de păstrare a sănătății și securității la locul de muncă;
 • Reguli și măsuri de prevenire a situațiilor de urgență;
 • Proceduri de îndepărtare a efectelor produse de calamități naturale;
 • P C – utilizare, depanare, întreținere;
 • Calculatoare- arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare, defecte, depanare, upgrade;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice; imprimante, scanere, etc;
 • Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicații;
 •  Operare MS Office.
 • Rețele de calculatoare;
 • Rețele de calculatoare: topologii, medii de operare, drivere, aplicații;
 • Echipamente de rețea ( configurare switch, acces point, router wireless, imprimante și scanere);
 • Configurare și administrare rețele LAN și WAN
 • Baze de date și programare
 • Cunoștințe avansate despre lucrul cu baze de date;
 • Întreținere pagini WEB html. CSS;
 • Cunoștințe generale privind instalarea, configurarea și administrarea unui server My SQL;
 • Cunoștințe generale privind analiza, proiectarea și administrarea bazelor de date MS Access;

Calendarul de desfăşurare a concursului,

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul unității în perioada 14.11.2023-28.11.2023 , interval orar  9.00-  16.00, selecția dosarelor de concurs va avea loc în data de 29.11.2023 până la ora 14.00.

Concursul se va organiza la sediul unității: Școala Gimnazială Nr.79, str. Cuza-Vodă nr.51, sector 4, București

 • Probă scrisă : 08.12.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba scrisă : 11.12.2023, între orele: 1100-13.00/afisare rezultate :11.12.2023,ora 16.00
 • Proba practică: 12.12.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba practică : 13.12.2023, între orele: 11.00-13.00/afisare rezultate: 13.12.2023,ora 16.00
 • Interviul : 14.12.2023, ora 10.00
 • Contestații la interviu : 14.12.2023, între orele: 11.00-13.00/ afisare rezultate: 14.12.2023, ora 16.00
 • Afișarea rezultatelor finale : 15.12.2023 ora 12.00

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul Școlii Gimnaziale Nr.79, str. Cuza-Vodă nr.51, sector 4, București. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității, telefon: 0314257884.

Formular-de-inscriere

SELECTAREA DOSARELOR IN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de informatician

Rezultatul probei practice la concursul pentru ocuparea postului de informatician

Rezultatul interviului la concursul postului de informatician

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de informatician