MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2024-2025  CONFORM O.M.E. 6877/2023

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 2024-2025

ETAPA PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI

LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC

GRAFIC SUSTINERE INSPECTIE LA CLASA ETAPA MOBILITATE PRETRANSFER

 


MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2022-2023  CONFORM O.M.E. 6218/2022

 

Metodologie cadrul privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024

 

LISTA CONDITIILOR SPECIFICE STABILITE C.A cf art.30 alin 4 din OME 5578


MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2022-2023  CONFORM O.M.E NR. 5578/2021

ETAPA PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI

LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE STABILITE CONFORM ART.30 ALIN (4) DIN METODOLOGIA -CADRU APROBATĂ PRIN  OME NR. 5578/2021

LISTA CONDITIILOR SPECIFICE STABILITE C.A cf art.30 alin 4 din OME 5578

P.O. privind organizarea desfășurarea și evaluarea inspecției la clasă din cadrul etapei de pretransfer consimțit intre unitatile de inv preuniversitar

GRAFIC INSPECTII LA CLASĂ ETAPA PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITĂȚI


MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2019-2020 CONFORM O.M.E.N NR. 5460/2019

ETAPA PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI

 

LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE PROPUSE DE UNITATEA  DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  din sectorul 4 -Școala Gimnazială Nr.79
NR. CRT. CONDIȚIA PROPUSĂ
1  Calificativul “Foarte Bine”, obținut în ultimii cinci ani ( cu punctaj între 90-100 puncte, cu excepția celor care au o vechime mai mică de trei ani) dovedit prin adeverințe și fișe de evaluare.
2  Fără sancțiuni disciplinare de la angajarea în învățământ până în prezent ( dovada cu acte emise de unitățile unde au funcționat) .
3  Credite transferabile  90  în ultimii cinci ani din care 30  în ultimii 2 ani
4  Participarea la cel puțin trei activități de formare în specialitatea disciplinei în ultimii trei ani.
5  Grade didactice în concordanță cu vechimea, exceptând perioada de creștere a copilului.
6   Inspecție la clasă în cadrul școlii, organizată de unitate în perioada etapei de mobilitate respectivă; aprecierea lecției se va realiza conform fișei de evaluare a lecției conținută în anexa 4 a metodologiei -cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexa la O.M.E.N nr.5460/12.11.2018; nota minimă – 8.
7    Premii obținute cu elevii la concursuri/olimpiade în specialitate, avizate MEN (etapele -județeană, națională).
8     Implicarea în comisii de organizare și desfășurare a examenelor naționale/concursurilor școlare avizate M.E.N , dovedită prin decizii.
9   Documentele doveditoare din care să reiasă: implicarea în pregătirea suplimentară a elevilor; implicarea în proiecte naționale ( din calendarul M.E.N ) și internaționale care au contribuit la creșterea prestigiului școlii.

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE SOLICITĂ PRETRANSFER LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.79

 

Calendar pretransfer:

 

 • 06.05.2019 – Afisarea listei posturilor si a conditiilor specifice pentru etapa de pretransfer.
 • 06-09.05.2019 – Depunerea dosarelor la inspectoratele de sector (conform arondarii disciplinelor). La sectorul 3 se depun dosare pentru disciplinele Educatoare, Invatatoare si Educatie fizica / Educatie fizica – specialitati
 • 10.05.2019 – Afisarea listei cu punctaje si a listei cu cei care vor sustine proba practica sau inspectie speciala la clasa (de ex, daca se pretransfera de pe educatoare pe invatator sau invers se va sustine inspectie la clasa in disciplina in care se solicita pretransferul sau de pe educatie fizica si sport pe educatie fizica – fotbal, se va sustine proba practica pe fotbal)
 • 07-14.05.2019 – Desfasurarea inspectiilor la clasa/ probelor practice
 • 10.05.2019 si 13.05.2019 – Depunerea eventualelor contestatii legate de punctajul obtinut.
 • 07-14.05.2019 – Depunerea dosarelor la unitatile de invatamant solicitate.
 • 15.05.2019 – Unitatile de invatamant, prin CA hotărăsc acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer si comunica aceste hotarari cadrelor didactice care si-au depus dosare.
 • 15-16.05.2019 – Cadrele didactice pot face contestatii referitoare la acordurile/refuzurile primite.

GRAFICUL INSPECȚIILOR LA CLASĂ-ETAPĂ MOBILITATE PRETRANSFER

Grafic inspectie la clasa etapa pretransfer


 

MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2018-2019 CONFORM O.M.E.N NR. 5485/2018

ETAPA PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI

 • Lista condiţiilor specifice stabilite conform art.29 alin (2) şi alin (3) din Metodologia cadru aprobată prin O.M.E.N 5485 /2017

Lista conditiilor specifice alese in C.A al Şcolii Gimnaziale Nr. 79

 • Fişa de evaluare a lecţiei   Inspecţia specială la clasă în profilul postului

FIȘA DE EVALUARE A LECTIEI

 • Graficul susţinerii inspecţiilor la clasă etapa pretransfer  consimţit între unităţi perioada 13-26 aprilie 2018

GRAFIC SUSTINERE INSPECTIE LA CLASA – ETAPA MOBILITATE PRETRANSFER

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE SOLICITĂ PRETRANSFER LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.79

 • Calendar pretransfer:

  • 30 martie 2018 – afişarea posturilor
  • 3-12 aprilie 2018 – depunerea cererilor la inspectoratele şcolare (unde este arondată disciplina)
  • 13 aprilie 2018- afişarea punctajelor cadrelor didactice înscrise la pretransfer
  • 16-17 aprilie 2018- înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate
  • 18 aprilie 2018- soluţionarea contestaţiilor privind punctajele acordate
  • 13-26 aprilie 2018-desfăşurarea inspectiilor la clasă, conform criteriului specific nr.1 afişat (cadrele didactice vor susţine o oră la disciplina de specialitate, tema lecţiei va fi în conformitate cu programa şi planificarea curentă a disciplinei)
  • 16-26 aprilie 2018 – depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unităţile de învăţământ.
  • 27 aprilie 2018-analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare si comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/ acordului de principiu pentru pretransfer.
  • 27 iulie 2018 – soluţionarea cererilor de pretransfer în şedinţa de repartizare.