POST VACANT ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

 

 

POST VACANT ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79, cu sediul în București, strada Cuza-Vodă. nr. 51,  București, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Denumirea postului :

 • Administrator de patrimoniu , post vacant, pe perioadă  nedeterminată,  1 post  

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1.  formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3.  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5.  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6.  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Nr.79 , Str. Cuza –Vodă nr.51, sector 4, București compartimentul resurse umane/ secretariat, tel.  0314257884,   email: scoala79_nt@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor 23.08.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Studii superioare
 • Experiență minimum 1 an în domeniul relevant pentru cerințele postului-utilizare,

                Bibliografie şi tematică:

LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

 1. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

3.LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 3. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice
 4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 5. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 6. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare; 10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 7. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;
 8. O.U.G 74/2008 privind colectarea selectivă a deșeurilor
 9. Ordin OMEC Nr. 5447/31.08.2020 prinvind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi functionare a unitatilor de invăţământ preuniversitar , publicat în Monitorul Oficial , Partea I,E.)

Calendarul de desfăşurare a concursului

Înscrierile la concurs se fac la secretariatul unității în perioada 10.08.2023-23.08.2023, interval orar  9.00-  16.00, selecția dosarelor de concurs va avea loc în data de 24.08.2023 până la ora 18.00.

Concursul se va organiza la sediul unității:

 • Probă scrisă : 28.08.2023, ora 10.00;
 • Proba practică: 30.08.2023, ora 10.00;
 • Interviul : 01.09.2023, ora 10.00

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul Școlii Gimnaziale Nr.79, str. Cuza-Vodă nr.51, sector 4, București. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității, telefon: 0314257884.

Graficul de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura la sediul unității -Școala Gimnazială Nr.79, str. Cuza-Vodă nr.51, sector 4, București, după cum urmează:

Concursul se va organiza la sediul unității:

 • Probă scrisă : 28.08.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba scrisă : 28.08.2023, între orele: 15.00-16.00
 • Proba practică: 30.08.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba practică : 30.08.2023 , între orele: 13.00-15.00
 • Interviul : 01.09.2023, ora 10.00
 • Contestații la interviu : 01.09.2023 , între orele: 13.00-15.00
 • Afișarea rezultatelor finale : 04.09.2023  ora 12.00

 

Formular-de-inscriere

POSTURI VACANTE DE INGRIJITOARE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79, cu sediul în București, strada Cuza-Vodă. nr. 51,  București, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Denumirea postului :

 • ÎNGRIJITOARE ( FEMEIE DE SERVICIU)  , post vacant, pe perioadă  nedeterminată,  3 POSTURI 
 •  ÎNGRIJITOARE ( FEMEIE DE SERVICIU) , post vacant, pe perioadă determinată,  1 POST

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1.  formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3.  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5.  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6.  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Nr.79 , Str. Cuza –Vodă nr.51, sector 4, București compartimentul resurse umane/ secretariat, tel.  0314257884,   email: scoala79_nt@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor 15.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

                Bibliografie şi tematică:

Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ:

Metode de dezinsecție și dezinfecție;

Noțiuni fundamentale de igienă;

Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatea de învățământ;

                    Tematică:

Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare ( fără art.17);

Ordinul MS nr. 1225/24.12.2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușiirea noțiunilor fundamentale de igienă;

Ordinul MS nr.232/2004 privind modofocarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certficarea instruirii profesionale a personalului privind însușiirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1225/5031/2003;

Legea nr. 132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii- republicat, cu modificările și completările ulterioare – „ Răspunderea disciplinară” ( art.247-art.252).

 Calendarul de desfăşurare a concursului,

 Condițiile de desfășurare a concursului:

Înscrierile la concurs se fac la secretariatul unității în perioada 28.04.2023-15.05.2023 , interval orar  9.00-  16.00, selecția dosarelor de concurs va avea loc în data de 16.05.2023 până la ora 18.00.

Concursul se va organiza la sediul unității:

 • Probă scrisă : 24.05.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba scrisă : 25.05.2023, între orele: 11.00-13.00
 • Proba practică: 26.05.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba practică : 27.05.2023, între orele: 11.00-13.00
 • Interviul : 29.05.2023, ora 13.00
 • Contestații la interviu : 30.05.2023, între orele: 11.00-13.00
 • Afișarea rezultatelor finale : 31.05.2023 ora 12.00
 • se pot depune contestaţii privind selecția dosarelor până în data de:  17. 05.2023 2023, ora 18, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor: 18.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii la proba scrisă în data de:  25. 05.2023, interval orar 11.00-13.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 25.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii la proba practică în data de: 27. 05.2023, interval orar 11.00-13.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba practică: 27.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei
 • se pot depune contestaţii la interviu în data de: 30.05.2023, interval orar 11.00-13.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la interviu: 30.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei
 • afișarea rezultatelor finale :31. 05.2023,  ora 12.00

Formular-de-inscriere