POST VACANT INFORMATICIAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79, cu sediul în București, strada Cuza-Vodă. nr. 51,  București, organizează concurs, pentru ocuparea  postului contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului: execuţie
 2. Denumirea postului : INFORMATICIAN , post vacant 1 pe perioadă nedeterminată
 3. Scopul principal al postului: INFORMATICIAN
 4. Numărul de posturi: 1

 Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Termenul de depunere a dosarelor 28.11.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

 Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii superioare în specialitate IT sau echivalent;
 2. Perfecționări în domeniul informatic ( dacă este cazul);
 3. Experiență minim 1 an în domeniul relevant pentru cerințele postului-utilizare, depanare și întreținere PC, rețele de calculatoare, baze de date și programare, utilizare softuri educaționale.
 4. Vechime minimum 1 an

Bibliografie şi tematică:

 • Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 • Cisco Systems, CCNA Exploration 1: Network Fundamentals;
 • Asigurarea securității informațiilor în organizații, Bogdan-Dumitru Țigănoaia;
 • Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică;
 • Microsoft Windows 10, manual de utilizare;
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0;
 • Microsoft Office 2007 ( și următoarele)- Steve-Johnson
 • Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatea de învățământ;

    Tematică:

 • Reguli de păstrare a sănătății și securității la locul de muncă;
 • Reguli și măsuri de prevenire a situațiilor de urgență;
 • Proceduri de îndepărtare a efectelor produse de calamități naturale;
 • P C – utilizare, depanare, întreținere;
 • Calculatoare- arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare, defecte, depanare, upgrade;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice; imprimante, scanere, etc;
 • Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicații;
 •  Operare MS Office.
 • Rețele de calculatoare;
 • Rețele de calculatoare: topologii, medii de operare, drivere, aplicații;
 • Echipamente de rețea ( configurare switch, acces point, router wireless, imprimante și scanere);
 • Configurare și administrare rețele LAN și WAN
 • Baze de date și programare
 • Cunoștințe avansate despre lucrul cu baze de date;
 • Întreținere pagini WEB html. CSS;
 • Cunoștințe generale privind instalarea, configurarea și administrarea unui server My SQL;
 • Cunoștințe generale privind analiza, proiectarea și administrarea bazelor de date MS Access;

Calendarul de desfăşurare a concursului,

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul unității în perioada 14.11.2023-28.11.2023 , interval orar  9.00-  16.00, selecția dosarelor de concurs va avea loc în data de 29.11.2023 până la ora 14.00.

Concursul se va organiza la sediul unității: Școala Gimnazială Nr.79, str. Cuza-Vodă nr.51, sector 4, București

 • Probă scrisă : 08.12.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba scrisă : 11.12.2023, între orele: 1100-13.00/afisare rezultate :11.12.2023,ora 16.00
 • Proba practică: 12.12.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba practică : 13.12.2023, între orele: 11.00-13.00/afisare rezultate: 13.12.2023,ora 16.00
 • Interviul : 14.12.2023, ora 10.00
 • Contestații la interviu : 14.12.2023, între orele: 11.00-13.00/ afisare rezultate: 14.12.2023, ora 16.00
 • Afișarea rezultatelor finale : 15.12.2023 ora 12.00

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul Școlii Gimnaziale Nr.79, str. Cuza-Vodă nr.51, sector 4, București. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității, telefon: 0314257884.

Formular-de-inscriere

SELECTAREA DOSARELOR IN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de informatician

Rezultatul probei practice la concursul pentru ocuparea postului de informatician

Rezultatul interviului la concursul postului de informatician

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de informatician

Tichete sociale pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei

Conform actului normativ, vor putea beneficia de aceste măsuri de sprijin educațional:  

 • copiii din învățământul de stat preșcolar care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familie defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare
 • elevii din ciclul primar și gimnazial înscriși în unități de învățământ de stat, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Solicitările pentru acordarea tichetelor se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea cursurilor anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea cursurilor anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.

Pentru a primi tichete educaționale, venitul lunar pe membru de familie este de maximum 633 de lei în cazul preșcolarilor și de 1500 de lei în cazul elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial.

Ce înseamnă venit realizat? Venitul stabilit prin deducerea din baza impozabilă determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri prevăzută în titlul IV — Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a impozitului datorat, potrivit ordonanței de urgență.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, se iau în considerare veniturile care se află în evidența Agenției Naționale de Administrare Fiscală în luna iulie a fiecărui an în care se acordă sprijinul, potrivit Art. 9 din ordonanța de urgență.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie se calculează prin însumarea veniturilor realizate în luna iulie a fiecărui an de către persoanele din componența familiei, potrivit cererii depuse, și împărțirea rezultatului la numărul acestora.

Cine poate beneficia de tichete educaționale:

a) copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, republicată; – venitul lunar pe membru de familie este maximum 633 lei

b) copiii dezavantajați din învățământul de stat primar înscriși în învățământul de stat primar care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară; venitul lunar pe membru de familie este maximum 1.500 lei;

c) copiii dezavantajați din învățământul de stat gimnazial înscriși în învățământul de stat gimnazial, care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Modelul de cerere pentru acordarea tichetelor educaționale de 500 de lei, în 2023, aprobat prin Ordin de ministru

Conform  art.45 din O.U.G.  87/2023 , de modificare a O.U.G. 83/2023 , Cererile se depun până la data de 26 noiembrie 2023.

Model-standard-Cerere-tichete-educationale-2023-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-943-pag-15

TEST DE COMPETENTE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a VII-a CU PROGRAM DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE AN ȘCOLAR 2023-2024

Școala Gimnazială Nr.79, scoate la concurs 1 loc disponibil la clasa a VII-a, clasă cu program de studiu intensiv al limbii engleze pentru anul școlar 2023-2024

Graficul de desfășurare al testului de competențe lingvistice

 

Înscrierea se va face pe bază de cerere până la data de 29.08.2023

ANEXA_1_VII_2023

 •    Proba scrisa : 30.08.2023 între orele 9-10
 •    Proba orala : 30.08.2023, începând cu ora 10.30.
 •    Afișare rezultate initiale: 30.08.2023 – ora 17.00
 •    Depunere contestatii:  31.08.2023  între orele 8.00-12.00
 •    Afișare rezultate finale: 31 .08.2023 ora 16.00

REZULTATELE TESTULUI DE COMPETENTE LINGVISTICE PENTRU ADMITERE IN CLASA a VII-a CU PROGRAM INTENSIV A LIMBII ENGLEZE

ANUNT CONTESTATII

REZULTATELE FINALE TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ CLS VII