Programul ERASMUS+ Acțiunea Cheie 1 – Acreditare Educația Școlară (SCH).

ANUNȚ SELECȚIE ELEVI PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL ERASMUS ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Invităm elevii claselor a VII-a și a VIII-a să depună candidatura în vederea participării la una dintre mobilitățile de formare din cadrul proiectului cu nr. de referință 023-1-RO01-KA121-SCH-000137199 din programului ERASMUS+ Acțiunea Cheie 1 – Acreditare Educația Școlară (SCH).

Mobilități elevi, an școlar 2023-2024:
– Italia: 14.04-20.04.2024; grup de 9 elevi
– Portugalia: 12.05-18.05.2024; grup de 9 elevi

Pentru înscriere vă rugăm să respectați următoarele condiții și termene importante:

Completați formularul de candidatură și depuneți dosarul de candidatură la secretariat în perioada: 08.02-16.02.2024

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
*Cerere adresată conducerii unității de învățământ (Anexa 2)
*Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4)
*Document probator – Apt medical pentru deplasare în străinătate
*Prezentare în Book Creator care să cuprindă:
– Intenția argumentată de participare la program – video
– Prezentarea școlii – video

Urmați cu atenție termenele de depunere a dosarelor și respectați calendarul pentru evaluarea candidaturilor:
*Evaluarea dosarelor candidaților: 19.02-26.02.2024
*Anunțarea rezultatelor procesului de selecție: 28.02.2024
În cazul în care există contestații, depunerea acestora este posibilă până la data de 28.02.2024, iar rezolvarea acestora și anunțarea rezultatelor finale vor avea loc la data de 02.03.2024.

Vă încurajăm să profitați de această oportunitate unică de a vă îmbogăți cunoștințele, de a vă dezvolta abilitățile și de a vă conecta cu alte culturi prin intermediul programului Erasmus.
Lăsăm mai jos procedura de selecție și revenim cu link-ul către formularul de candidatură.
Cu drag,
Echipa Erasmus

Procedură operațională Erasmus 2023-2024

CONCURSUL NAȚIONAL ANTIDROG „Să călcăm pe iarbă!”

Școala Gimnazială Nr. 79  anunță lansarea unei noi ediții a concursului național devenit deja tradiție, “Să călcăm pe iarbă!”. Acest proiect național antidrog organizat în perioada februarie-iunie 2024 este înscris în Calendarul Activităților Educative 2024, domeniul educație civică, voluntariat și proiecte caritabile.

Scopul proiectului este promovarea și încurajarea, prin mijloace variate, a adoptării unui stil de viață sănătos, combaterea adicțiilor de diverse tipuri și cultivarea spiritului de echipă și colaborare.

Obiectivele proiectului:

 • Creșterea participării părinților la întâlnirile școlare și implicarea comunității în proiect.

 • Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor pentru luarea deciziilor informate și responsabile.

 • Implicarea tinerilor în activități de prevenire a dependenței de droguri.

 • Conștientizarea problematicii adicțiilor și a impactului asupra dezvoltării bio-psiho-sociale.

 • Motivarea și implicarea elevilor în activități de voluntariat.

În perioada  martie –  mai  2024 fiecare instituție parteneră va desfășura la nivel instituțional următoarele activități:

SUNT (IN)CONȘTIENT!

 1. Activități (sub forma de prezentări interactive, ateliere) privind adicțiile de orice natura și de prevenție;

 2. Lansarea concursului cu tematică antidrog.

SUNT antiDROG

 1. Imprimarea siglei antidrog a proiectului la intrarea elevilor cu participarea elevilor școlii

 2. Jurizarea lucrărilor transmise  și postarea rezultatelor pe blogul proiectului: https://sacalcampeiarba.wordpress.com/

SUNTEM antiDROG

 1. Imprimarea siglei antidrog pe trotuare, în zona marilor intersecții, la trecerile de pietoni, cu participarea unor personalități, vectori de imagine ai mesajului antidrog

 2. Organizarea de concursuri sportive, ca alternativă de petrecere a timpului liber.

ÎMPREUNĂ antiDROG

 1. Elevii câștigători împreună cu profesorii coordonatori vor prezenta materialele realizate în cadrul conferinței organizate și vor fi premiați.

CONCURSUL cu tematică antidrog se adresează  elevilor din  clasele a VII-a și a VIII-a, respectiv celor din clasele a IX-a și a X-a și se desfășoară pentru două categorii – gimnaziu și liceu.

Materialele realizate în format electronic vor fi transmise la adresa concursului: sacalcampeiarba@gmail.com, iar materialele pe suport de hartie vor fi transmise prin poștă către Școala Gimnazială nr. 79, până la data de  25.04.2024 (data poștei):

Pentru realizarea materialelor digitale/electronice se va utiliza:

 • format JPEG, rezoluția 300 dpi.

 • materialele video se vor încadra în max. 40 de secunde și vor fi transmise la adresa de mail mai sus menționată, folosind serviciul https://wetransfer.com.

Pentru înscrierea la concurs se va completa pentru fiecare elev/grup de elevi fișa de înscriere disponibilă la următorul link: https://forms.gle/5GuYwuNN6ACsaUrw8

Vă așteptăm cu drag în proiect!

Prezentare _Concurs Național Să călcăm pe iarbă!_2024-2

Regulament Iarba 2024 .docx (2)

Parteneriat_Să călcăm pe iarbă!_2024

GDPR Să călcăm pe iarbă.docx (1)

ACORD PARENTAL_Să călcăm pe iarbă_2024

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE (1)

 

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-a AN ȘCOLAR 2023-2024

ORDIN 6760 DIN 7.12.2023 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a se va desfășura:

Luni  05 februarie 2024  – Limba și literatura română

Marți 06 februarie 2024 – Matematică

Probele de examen se vor desfășura între orele  9 – 11.00

Accesul elevilor în sălile de examen se va face între orele  8 – 8.30 ( elevii vor avea asupra lor carnetul de elev)

Elevii claselor a VIII-a  vor intra în școală pe poarta din Strada Oițelor și pe la intrarea profesorilor,  între orele 8,00 – 8,30, pe baza unui act de identitate (carnet de elev, CI) și își vor ocupa locurile în săli, conform repartizării afișate.

LISTE REPARTIZARE SĂLI

* Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul

 

* După simulare, elevii claselor a VIII-a vor avea un orar pentru 2 ore în intervalul 11-13.00

POST VACANT INFORMATICIAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79, cu sediul în București, strada Cuza-Vodă. nr. 51,  București, organizează concurs, pentru ocuparea  postului contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului: execuţie
 2. Denumirea postului : INFORMATICIAN , post vacant 1 pe perioadă nedeterminată
 3. Scopul principal al postului: INFORMATICIAN
 4. Numărul de posturi: 1

 Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Termenul de depunere a dosarelor 28.11.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

 Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii superioare în specialitate IT sau echivalent;
 2. Perfecționări în domeniul informatic ( dacă este cazul);
 3. Experiență minim 1 an în domeniul relevant pentru cerințele postului-utilizare, depanare și întreținere PC, rețele de calculatoare, baze de date și programare, utilizare softuri educaționale.
 4. Vechime minimum 1 an

Bibliografie şi tematică:

 • Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 • Cisco Systems, CCNA Exploration 1: Network Fundamentals;
 • Asigurarea securității informațiilor în organizații, Bogdan-Dumitru Țigănoaia;
 • Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică;
 • Microsoft Windows 10, manual de utilizare;
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0;
 • Microsoft Office 2007 ( și următoarele)- Steve-Johnson
 • Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatea de învățământ;

    Tematică:

 • Reguli de păstrare a sănătății și securității la locul de muncă;
 • Reguli și măsuri de prevenire a situațiilor de urgență;
 • Proceduri de îndepărtare a efectelor produse de calamități naturale;
 • P C – utilizare, depanare, întreținere;
 • Calculatoare- arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare, defecte, depanare, upgrade;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice; imprimante, scanere, etc;
 • Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicații;
 •  Operare MS Office.
 • Rețele de calculatoare;
 • Rețele de calculatoare: topologii, medii de operare, drivere, aplicații;
 • Echipamente de rețea ( configurare switch, acces point, router wireless, imprimante și scanere);
 • Configurare și administrare rețele LAN și WAN
 • Baze de date și programare
 • Cunoștințe avansate despre lucrul cu baze de date;
 • Întreținere pagini WEB html. CSS;
 • Cunoștințe generale privind instalarea, configurarea și administrarea unui server My SQL;
 • Cunoștințe generale privind analiza, proiectarea și administrarea bazelor de date MS Access;

Calendarul de desfăşurare a concursului,

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul unității în perioada 14.11.2023-28.11.2023 , interval orar  9.00-  16.00, selecția dosarelor de concurs va avea loc în data de 29.11.2023 până la ora 14.00.

Concursul se va organiza la sediul unității: Școala Gimnazială Nr.79, str. Cuza-Vodă nr.51, sector 4, București

 • Probă scrisă : 08.12.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba scrisă : 11.12.2023, între orele: 1100-13.00/afisare rezultate :11.12.2023,ora 16.00
 • Proba practică: 12.12.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba practică : 13.12.2023, între orele: 11.00-13.00/afisare rezultate: 13.12.2023,ora 16.00
 • Interviul : 14.12.2023, ora 10.00
 • Contestații la interviu : 14.12.2023, între orele: 11.00-13.00/ afisare rezultate: 14.12.2023, ora 16.00
 • Afișarea rezultatelor finale : 15.12.2023 ora 12.00

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul Școlii Gimnaziale Nr.79, str. Cuza-Vodă nr.51, sector 4, București. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității, telefon: 0314257884.

Formular-de-inscriere

SELECTAREA DOSARELOR IN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de informatician

Rezultatul probei practice la concursul pentru ocuparea postului de informatician

Rezultatul interviului la concursul postului de informatician

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de informatician