POSTURI VACANTE DE INGRIJITOARE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79, cu sediul în București, strada Cuza-Vodă. nr. 51,  București, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Denumirea postului :

 • ÎNGRIJITOARE ( FEMEIE DE SERVICIU)  , post vacant, pe perioadă  nedeterminată,  3 POSTURI 
 •  ÎNGRIJITOARE ( FEMEIE DE SERVICIU) , post vacant, pe perioadă determinată,  1 POST

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1.  formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3.  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5.  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6.  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Nr.79 , Str. Cuza –Vodă nr.51, sector 4, București compartimentul resurse umane/ secretariat, tel.  0314257884,   email: scoala79_nt@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor 15.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

                Bibliografie şi tematică:

Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ:

Metode de dezinsecție și dezinfecție;

Noțiuni fundamentale de igienă;

Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatea de învățământ;

                    Tematică:

Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare ( fără art.17);

Ordinul MS nr. 1225/24.12.2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușiirea noțiunilor fundamentale de igienă;

Ordinul MS nr.232/2004 privind modofocarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certficarea instruirii profesionale a personalului privind însușiirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1225/5031/2003;

Legea nr. 132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii- republicat, cu modificările și completările ulterioare – „ Răspunderea disciplinară” ( art.247-art.252).

 Calendarul de desfăşurare a concursului,

 Condițiile de desfășurare a concursului:

Înscrierile la concurs se fac la secretariatul unității în perioada 28.04.2023-15.05.2023 , interval orar  9.00-  16.00, selecția dosarelor de concurs va avea loc în data de 16.05.2023 până la ora 18.00.

Concursul se va organiza la sediul unității:

 • Probă scrisă : 24.05.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba scrisă : 25.05.2023, între orele: 11.00-13.00
 • Proba practică: 26.05.2023, ora 10.00;
 • Contestații la proba practică : 27.05.2023, între orele: 11.00-13.00
 • Interviul : 29.05.2023, ora 13.00
 • Contestații la interviu : 30.05.2023, între orele: 11.00-13.00
 • Afișarea rezultatelor finale : 31.05.2023 ora 12.00
 • se pot depune contestaţii privind selecția dosarelor până în data de:  17. 05.2023 2023, ora 18, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor: 18.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii la proba scrisă în data de:  25. 05.2023, interval orar 11.00-13.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 25.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii la proba practică în data de: 27. 05.2023, interval orar 11.00-13.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba practică: 27.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei
 • se pot depune contestaţii la interviu în data de: 30.05.2023, interval orar 11.00-13.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la interviu: 30.05.2023, ora 16, la sediul instituţiei
 • afișarea rezultatelor finale :31. 05.2023,  ora 12.00

Formular-de-inscriere

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE a IX-a CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 

Procedura operationala ISMB nr. 6390 din 23.03.2023 privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna

ANEXA 1_CERERE_ ECHIVALARE

 

Prezenta procedură stabileşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2023-2024 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, precum și demersurile pentru recunoașterea rezultatelor obţinute de candidați la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine/la olimpiade școlare și echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pe baza metodologiilor, procedurilor.

 • Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la examene cu recunoaștere internațională , vor parcurge doar etapa de înscriere în centrele de examen pentru susținerea Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă,
 •  Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la examene cu recunoaștere internațională  nu vor susține Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, rezultatul lor, respectiv nota 10 obținută conform prevederilor Art. 6, alin. (6)   din O.M.E. nr. 5243/31.08.2022, urmând să fie consemnat/inclus în tabelele cu rezultatele obținute de ceilalți candidați din centrul de examen în urma susținerii probei.
 • Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, conform prevederilor Art. 6, alin. (6) din O.M.E. nr. 5243/31.08.2022 primesc nota 10 la Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă,  fără a susține proba .
 • Nivelurile de competență lingvistică sunt, în ordine crescătoare, următoarele: A1, A2, B1, B2, C1 și C2.
 • Solicitarea de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului, pe bază de cerere scrisă (ANEXA 1), a recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine  cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv și depunerea de copii „conform cu originalul” ale adeverințelor/certificatelor/diplomelor obținute, în vederea recunoaşterii şi echivalării se va face la unitatea de învățământ de proveniență  în perioada  19.04. – 28.04.2023
 • Analizarea de către membrii comisiei a adeverințelor/certificatelor/diplomelor depuse de candidați 02.05 – 03.05.2023  , respectiv 02.05-22.05.2023 pentru cazul primirii certificatelor/diplomelor emise cu întârziere, pentru care candidații au depus initial doar o adeverință
 • Eliberarea, de către conducerile unităților de învățământ, a anexelor fişelor de înscriere pentru toți elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv pentru cei care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională  de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ   (10-12.05.2023)
 • Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv a celor care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale, prin depunerea anexei fișei de înscriere la centrele de examen pentru susținerea probei  (15 – 16.05.2023)
 • Desfășurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ( 17-19.05.2023 )
 • Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (22.05.2023)
 • Depunerea contestaţiilor pentru cei care au susținut proba  (22.05.2023 în intervalul 10.00-16.00)
 • Rezolvarea contestaţiilor și afişarea rezultatelor finale, după contestaţii  (23-26.05.2023)
 • Afișarea rezultatelor finale pentru cei care au suținut proba (26.05.2023 – ora 12.00)
 • Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalatele rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, din centrul în care s-au înscris pentru  proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  ( 29-30.05.2023)
 • Depunerea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unităţile de învăţământ gimnazial de proveniență   ( 09.06.2023 )