•   0314257884
 •   Strada Cuza Voda nr 51, Bucuresti, sector 4, 040281

Clasa pregatitoare 2022-2023

Conform Procedurii de sistem privind înscrierea și constituirea formațiunilor de elevi  în învățământul primar înregistrată la I.S.M.B cu nr.7431/29.03.2022,

Listele privind repartizarea elevilor în clasele pregătitoare au fost afișate pe site timp de 48 de ore începând cu data de 01.09.2022.

 

ANUNT

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR AI CĂROR ELEVI SUNT ADMIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2022-2023

 • Repartizarea elevilor în clasele pregătitoare, an școlar 2022-2023, se va face în data de 01.09.2022
 • Listele  cu repartizarea elevilor la clasele pregătitoare vor fi afișate atât la avizierul unității de învățământ, cât și pe site-ul școlii.
 • Uniformele școlare pot fi achiziționate de la firma Depot-96, adresa: Splaiul Unirii nr.96, Corp clădire C-49, etaj 1, sector 4, București, telefon : 0742 12

 


ANUNT 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR CARE AU DEPUS DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE

ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

 •  Toate dosarele care au fost depuse în vederea înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023, în perioada  11 aprilie -10 mai 2022, au fost admise;
 • Lista cu copiii admiși va fi afișată imediat după remedierea  disfunctionalității la nivelul aplicației informatice.

 

————————————————————————————————————————————

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR -CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2022-2023

În vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023, vă rugăm să studiați dispozițiile generale prevăzute în Ordinul M.E.nr. 3445/17.03.2022. Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Pot fi înscriși:

 • Toți copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv;
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare corespunde, în baza unei recomandări de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pentru cei care au frecventat grădinița ( recomandările vor fi eliberate de unitățile de învățământ preșcolar în perioada 30 martie – 08 aprilie 2022;
 • Evaluarea dezvoltării copiilor menționată la art.6 alin.(1) se efectuează de către Centrele Județene de Resursă și Asistență Educațională CJRAE/CMBRAE , doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în îmvățământul primar .

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

 • B-DUL. DIMITRIE CANTEMIR   NR. 1-49 ( nr. impare )
 • Str. RADU-VODĂ
 • Str. CIOBANU MIRCEA
 • Str. CRIȘULUI
 • Str. CUZA-VODĂ NR 2-48 (nr. pare ); NR. 43-55 (nr. impare )
 • Str. MIHNEA VODĂ
 • SPLAIUL UNIRII NR. 2-130 (nr. pare )
 • Str. OIȚELOR

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022:

 •  Nr. clase  = 5 / Număr elevi = 110

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 11 aprilie  – 10 mai 2022

 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI – JOI  :  8.00 – 18.00

VINERI : 8.00 – 17.00

Programare telefonică – Extras din Ordinul ME nr.3445/17.03.2022

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon (art.13, alin 8) : 0314257884

Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(art.13, alin.9). 

 • Cererea de înscriere se poate completa online, la următorul link:

https://inscriere.edu.ro/Ctrl+click pentru a accesa site-ul ISMB si apoi Accesează formularul de înscriere butonul verde

 Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră .

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE

 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE ( art.10 alin (2) a; b; c; d ) SAU CRITERIILOR SPECIFICE ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRA’IE AL ȘCOLII
 • RECOMANDAREA ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR (dacă este cazul) PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2022 
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CJRAE/CMBRAE  (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII DEZVOLTĂRII  COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2022 CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA /S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE 
 • FOTOCOPIA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ, ÎN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI
 • (Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)
 • DOSAR DE PLASTIC

COPIII AI CĂROR PĂRINȚI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată art. 9 (1) 

( În situația în care numărul cererilor de înscriere al căror domiciliu se află în  afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri, cf. art. 10 (alin.1; (alin (2), se aplică criteriile de departajare generale din metodologie și/sau criteriile specifice alese în Consiliul de Administrație al unității școlare stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii)

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM METODOLOGIEI

a)  Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)  Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;

c)  Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d)   Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79 ÎN ȘEDINȚA DIN  28.03.2022

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
1 Domiciliul părinte/reprezentant legal/tutore în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Copie act de identitate
2 Unul dintre părinţi are locul de muncă în circumscripţia şcolii Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă
3 Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă

 

INFORMAȚII UTILE PENTRU PĂRINȚI

 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă ( art.49)
 • În unitatea noastră de învățământ nu se organizează Programul “Școală după Școală”
 • În unitatea noastră de învățământ nu se organizează Program de semiinternat

DOCUMENTE UTILE PENTRU PĂRINȚI

 1. Anexa nr. 1 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023 – solicitare recomandare din partea unitatii de invatamant prescolar 
 2. Anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023 – cerere evaluare C.M.B.R.A.E.
 3. Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023 – declaratie pe propria răspundere – parinte
 4. Precizari CMBRAE cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltarii copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare

AMANARE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR

 1. Anunt privind amanarea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023
 2. Cerere privind amanarea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023 
 3. Declaratie de acord privind amanarea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023

În conformitate cu prevederile art.5 alin(1) lit.e) din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășeste perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

CERERE-TIP_CLSPRG_2022_ETAPA_I