REPARTIZAREA ELEVILOR LA CLASELE PREGĂTITOARE AN SCOLAR 2021-2022

Constituirea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, se va face în perioada 09.09.2021-10.09.2021, conform Procedurii de sistem înregistrată la ISMB cu nr.5213/16.03.2021

Procedura_inscriere_2020_2021(1)

  LISTA COPIILOR ADMIȘ

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR -CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2021-2022

În vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022, vă rugăm să studiați dispozițiile generale prevăzute în Ordinul M.E.C nr. 3473/10.03.2021. Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Imagini pentru imagini copii la scoala

Anexa nr. 1 la ordinul M.E.C nr. 3473/10.03.2021, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022;

Anexa nr. 2 la ordinul M.E.C nr. 3473/10.03.2021, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Documente utile

Pot fi înscriși:

 • Toți copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv;
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare corespunde, în baza unei recomandări de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

 • B-DUL. DIMITRIE CANTEMIR   NR. 1-49 ( nr. impare )
 • Str. RADU-VODĂ
 • Str. CIOBANU MIRCEA
 • Str. CRIȘULUI
 • Str. CUZA-VODĂ NR 2-48 (nr. pare ); NR. 43-55 (nr. impare )
 • Str. MIHNEA VODĂ
 • SPLAIUL UNIRII NR. 2-130 (nr. pare )
 • Str. OIȚELOR

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022:

 •  Nr. clase  = 5 / Număr elevi = 110

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 29 martie  – 28 aprilie 2021

 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI – JOI  :  8.00 – 18.00

VINERI : 8.00 – 17.00

Programare telefonică – Extras din Ordinul MEC nr.3473/10.03.2021

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon (art.13, alin 8) : 0314257884

Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(art.13, alin.9). 

 • Cererea de înscriere se poate completa online, la următorul link:

https://inscriere.edu.ro/Ctrl+click pentru a accesa site-ul ISMB si apoi Accesează formularul de înscriere butonul verde

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE

 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE ( art.10 alin (1) a; b; c; d ) SAU CRITERIILOR SPECIFICE
 • RECOMANDAREA ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR (dacă este cazul) PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2021 ( ANEXA 1)
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CJRAE/CMBRAE  (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII DEZVOLTĂRII  COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2021 CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA /S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE ( ANEXA 2)
 • FOTOCOPIA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ, ÎN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI
 • (Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)
 • DOSAR DE PLASTIC

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM METODOLOGIEI

COPIII AI CĂROR PĂRINȚI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE

a)  Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)  Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;

c)  Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d)   Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79 ÎN ȘEDINȚA DIN  17.03.2021

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
1 Domiciliul părinte/reprezentant legal/tutore în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Copie act de identitate
2 Unul dintre părinţi are locul de muncă în circumscripţia şcolii Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă
3 Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă

 

INFORMAȚII UTILE PENTRU PĂRINȚI

 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă ( art.49)
 • În unitatea noastră de învățământ nu se organizează Programul “Școală după Școală”

În conformitate cu prevederile art.5 alin(1) lit.e) din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășeste perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil incepand cu data de 22 martie 2021 până pe 4 iunie 2021, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00

Părintii copiilor care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, și care doresc AMÂNAREA înscrierii acestuia în clasa pregătitoare, vor depune o cerere în acest sens, împreuna cu un document medical din care să reiasă ca minorul este inapt pentru înscrierea în învățământul primar, în anul școlar 2021-2022. Cererea, împreună cu documentul medical, se depun, începand cu data de 29.03.2021, la registratura ISMB sau se transmit prin postă sau la adresa de email clasapregatitoare@ismb.ro

cerere_amanare_clasa_pregatitoare.pdf

CERERE-TIP_CLSPRG_2021_ETAPA_I

Calendar Preg 2021

 

 

Pagina este în curs de actualizare….