LISTA COPIILOR ADMIȘI CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2020-2021

Lista copiilor admiși 2020_2021

Lista cererilor nesoluționate

Înscrieri clasa pregătitoare – noul calendar

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 14 mai 2020

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 04 martie  – 07 iulie 2020

Având în vedere Ordinul comun MEC nr. 4267 din 18.05.2020 si Ministerul Sanatatii nr. 841 din 19.05.2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021, se va face on-line accesând linkul: https://inscriere.edu.ro/

Actele necesare pentru înscriere:

– certificat de naștere copil – copie, document scanat
– carte de identitate părinți – copie, document scanat
– adeverință CMBRAE dacă este cazul – copie, document scanat,

 • Documentele se vor trimite pe adresa de e-mail a unitatii noastre de invatamant :  scoala79_nt@yahoo.com
 • După validarea si înregistrarea în unitatea de învățământ, cererea va fi retransmisă părinților/ tutorilor legali instituiți/ reprezentanților legali pe adresa de e-mail a acestora.

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;  c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

Art. 49 – Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

 


 

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2020-2021

CLASA PREGĂTITOARE 2020-2021

Înscrierea în învățământul primar, clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021, se face în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 30 august 2020 art 5-(1).

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie-31 decembrie 2020, pot înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare art. 6-(1)

Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

 • Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la ordinul O.M.E.C nr. 3277/17.02.2020, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 (vezi aici)

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

 • B-DUL. DIMITRIE CANTEMIR  NR. 2-10 ( nr. pare) ; NR. 1-49 ( nr. impare )
 • Str. RADU-VODĂ
 • Str. CIOBANU MIRCEA
 • Str. CRIȘULUI
 • Str. CUZA-VODĂ NR 2-48 (nr. pare ); NR. 43-55 (nr. impare )
 • Str. MIHNEA VODĂ
 • SPLAIUL UNIRII NR. 2-130 (nr. pare )
 • Str. OIȚELOR

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021:

 •  Nr. clase  = 5 / Număr elevi = 125

ZIUA PORȚILOR DESCHISE  2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În unitatea noastră de învățământ , „ Ziua Porților Deschise ” se va desfășura vineri 06 martie în intervalul orar 17.00-19.00. Părinții și viitorii elevi vor putea vizita sălile de clasă în care se desfășoară activitatea clasei pregătitoare și vor purta discuții cu personalul implicat în această activitate.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 04 martie  – 23 martie 2020
 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI – JOI între orele 8.00 – 18.00

VINERI între orele 8.00-17.00

 

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE

 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE     (unde este cazul)
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CMBRAE  (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE ( perioada realizării evaluării psihosomatice prevăzută în calendar : 25 februarie -20 martie 2020)
 • DOSAR PLASTIC
 • (Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)

În conformitate cu prevederile art.5 alin(1) lit.e) din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășeste perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

CRITERII GENERALE CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

COPIII AI CĂROR PĂRINȚI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE

 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79 ÎN ȘEDINȚA DIN  24 februarie 2020

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
a) Domiciliul părinte/reprezentant legal/tutore în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Copie act de identitate
b) Unul dintre părinţi are locul de muncă în circumscripţia şcolii Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă
c) Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă

 

Procesarea cererilor tip de înscriere la finalul  primei etape de înscriere se face în ordine, respectând următoarele:

 • în primă fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea -tip de înscriere.
 • în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare.
 • în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea -tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere (revenire) la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.

 

 • Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioada 24.02.2020–19.04.2020, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00

 

 • Precizari privind activitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare

ISMB_PLANIF_UNITATI_EVALUARE_PSIHOSOM_stat(1)

 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă ( art.49)
 • În unitatea noastră de învățământ nu se organizează Programul “Școală după Școală”

CERERE_TIP_CLSPRG_2020_ETAPA_I