Conform Procedurii ISMB nr.6276/22.03.2023, listele privind repartizarea la clasele pregătitoare, an școlar 2023-2024, au fost publicate pe site-ul scolii  24 de ore.

Conform Procedurii ISMB nr.6276/22.03.2023, constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024, se va face în perioada  01.09.2023-08.09.2023

După realizarea activității de repartizare a  elevilor în clasele Pregătitoare,  părinții vor fi contactați de doamnele învățătoare și vor primi informații privind debutul anului școlar.
Uniforma Școlii Gimnaziale Nr.79, se poate  achiziționa de la Outlet Depot 96.
Depot 96
Outlet&Showroom
Splaiul Unirii nr. 96, etaj I
Program:
L-S: 10-21
D: 10-18
Telefon:
0755039281

Părinții ai căror copii nu se regăsesc pe lista dosarelor admise în unitatea noastră de învățământ vor contacta școala de circumscripție, dacă au bifat planul de revenire la unitatea respectivă.

În cazul în care nu a fost bifat planul de revenire la școala de circumscripție, părinții copiilor vor depune dosarul  în etapa a II-a de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024, în unitățile de învățământ  care au locuri libere pentru această etapă.

Pentru următoarea perioadă, referitor la înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024, vă comunicăm următoarele:

Activitățile specifice primei etape de înscriere se vor finaliza pe data de 12 iunie 2023. 

Până la această dată vor avea loc:

 •  procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • repartizarea, la școala de circumscripție, a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție și nu au fost repartizați din lipsă de locuri și care au exprimat această opțiune în cererea de înscriere;
 •  afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratelor școlare a listei copiilor înmatriculați și a numărului de locuri libere.

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR -CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2023-2024

În vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2023-2024, vă rugăm să studiați dispozițiile generale prevăzute în Ordinul M.E.nr. 3445/17.03.2022. Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. ( Metodologia anului școlar 2022-2023 a rămas în vigoare pentru anul școlar 2023-2024)

Pot fi înscriși:

 • Toți copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023 inclusiv;
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare corespunde, în baza unei recomandări de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pentru cei care au frecventat grădinița ( recomandările vor fi eliberate de unitățile de învățământ preșcolar în perioada 05 aprilie-26 aprilie 2023;
 • Evaluarea dezvoltării copiilor menționată la art.6 alin.(1) se efectuează de către Centrele Județene de Resursă și Asistență Educațională CJRAE/CMBRAE , doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în îmvățământul primar .
 • Precizari CMBRAE cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltarii copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

 • B-DUL. DIMITRIE CANTEMIR   NR. 1-49 ( nr. impare )
 • Str. RADU-VODĂ
 • Str. CIOBANU MIRCEA
 • Str. CRIȘULUI
 • Str. CUZA-VODĂ NR 2-48 (nr. pare ); NR. 43-55 (nr. impare )
 • Str. MIHNEA VODĂ
 • SPLAIUL UNIRII NR. 2-130 (nr. pare )
 • Str. OIȚELOR

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022:

 •  Nr. clase  = 6 / Număr elevi = 132

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 03 mai   – 18 mai 2023

 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI – JOI  :  8.00 – 18.00

VINERI : 8.00 – 17.00

Programare telefonică – Extras din Ordinul ME nr.3445/17.03.2022

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon (art.13, alin 8) : 0314257884

Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(art.13, alin.9). 

 • Cererea de înscriere se poate completa online, la următorul link:

https://inscriere.edu.ro/Ctrl+click pentru a accesa site-ul ISMB si apoi Accesează formularul de înscriere butonul verde

 Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră .

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE

 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE ( art.10 alin (2) a; b; c; d ) SAU CRITERIILOR SPECIFICE ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRA’IE AL ȘCOLII
 • RECOMANDAREA ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR (dacă este cazul) PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2023 
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CJRAE/CMBRAE  (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII DEZVOLTĂRII  COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2023 CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA /S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE 
 • FOTOCOPIA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ, ÎN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI
 • (Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)
 • DOSAR DE PLASTIC

COPIII AI CĂROR PĂRINȚI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată art. 9 (1) 

( În situația în care numărul cererilor de înscriere al căror domiciliu se află în  afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri, cf. art. 10 (alin.1; (alin (2), se aplică criteriile de departajare generale din metodologie și/sau criteriile specifice alese în Consiliul de Administrație al unității școlare stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii)

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM METODOLOGIEI

a)  Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)  Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;

c)  Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d)   Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79 ÎN ȘEDINȚA DIN  30.03.2023

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
1 Domiciliul părintelui/reprezentantului legal/tutorelui  în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Copie act de identitate
2 Unul dintre părinţi are locul de muncă în circumscripţia şcolii Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă
3 Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă

 

INFORMAȚII UTILE PENTRU PĂRINȚI

 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă ( art.49)
 • În unitatea noastră de învățământ nu se organizează Programul “Școală după Școală”
 • În unitatea noastră de învățământ nu se organizează Program de semiinternat

DOCUMENTE UTILE PENTRU PĂRINȚI

 1. Anexa nr. 1 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024 – solicitare recomandare din partea unitatii de invatamant prescolar
 2. Anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024 – cerere evaluare C.M.B.R.A.E.
 3. Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024 – declaratie pe propria răspundere – parinte

AMANARE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR

 1. Anunt privind amanarea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024
 2. Cerere privind amanarea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024
 3. Declaratie de acord privind amanarea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024

În conformitate cu prevederile art.5 alin(1) lit.e) din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășeste perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

CERERE-TIP_CLSPRG_2023_ETAPA_I

Informațiile sunt în curs de actualizare………….