Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.238/08.09.2023, a fost publicată în Monitorul Oficial și ► aici.

Regăsiți în această pagină toate informațiile necesare, grupate în funcție de o serie de criterii.

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE CF OME 6238

Elemente de noutate

 • bursele de merit: se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situația o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
 • bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului școlar);
 • bursele de merit se acordă și pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

 • bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Cuantumul burselor:

 • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei

 • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei

 • Bursă de merit : 450 lei

 • Bursă socială: 300 lei

Bursă de excelență olimpică I 

         Elevii care au obținut premiile I, II, III și mențiune la:

 • olimpiadele școlare internaționale;

 • campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursele de excelență se acordă, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Bursă de excelență olimpică II 

     Elevii care au obținut premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Bursele de excelență se acordă, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Copiile  diplomelor obținute la competiții vor fi  depuse la secretariat/diriginte/invatator, până la data de 05 octombrie 2023

Bursele se acordă, pe perioada cursurilor școlare.

Bursă socială (primar, gimnaziu)

 • Elevii din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 949 lei; 

 • Elevii cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;

 • Elevii din familii monoparentale;

 • Elevii cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;

 • Elevii din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Cererea, declarația veniturilor și documentele doveditoare (componența familiei, certificat de încadrare în grad de handicap/de la medicul specialist) vor fi  depuse la secretariat/diriginte/invatator până la data de 05 octombrie 2023

Verificarea condițiilor de venit se face de către secretariatul unității de învăţământ, cu ajutorul platformei PatrimVen., conform metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.238/08.09.2023

Bursele sociale se acordă lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.

Alte informații:

 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

 • Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.

 • Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

CERERE BURSĂ AJUTOR SOCIAL ART 10 (1) lit. C; D; F

CERERE BURSĂ AJUTOR SOCIAL MEDICAL ART.10 (1) lit. e

CERERE BURSĂ AJ SOCIAL VENIT MIC ART.10 (1) lit.a)

CERERI TIP BURSĂ DE MERIT ART 7 lid d) e) f) cf. OME 6238