BURSE ELEVI-SEMESTRUL II -An şcolar 2021-2022

Dosarele pentru acordarea burselor de studiu si ajutor social se vor depune la secretariatul unității de învățământ pana la data de 31.01.2022.


BURSE ELEVI-SEMESTRUL I -An şcolar 2021-2022

Având în vedere că bursele se revizuiesc la fiecare început de semestrul al anului școlar , vă comunicăm că până la data de 08 OCTOMBRIE se pot depune dosare în vederea obţinerii de burse.

 1. În anul școlar 2021-2022 cf. Legii 38 / 17.01.2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 53/21.01.2019 se pot cumula următoarele tipuri de burse ( elevii pot opta pentru 2 tipuri de burse): bursa socială (bursa medicală, bursă de orfan și bursa de ajutor social pt. cei cu venituri sub 693 lei/membru de familie) cu bursa de performanță, bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Cf. Ordinului 5576/07.10.2011 elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.

 1. Elevii care sunt repetenți sau au avut nota scazută la purtare la finele anului școlar

2020-2021 nu beneficiază de burse în semestrul I.

OMECTS 5576 DIN 07.10.2011 ACTUALIZAT 20.09.2019

Acte necesare la întocmirea dosarului:

 BURSA DE PERFORMANȚĂ

– cerere tip

 • copia diplomei de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar național organizat de MEN locurile I, II,
 • dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEpentru competițiile internaționale
 • copia diplomei  de  la  etapele  naționale  ale  competițiilor  /concursurilor  cultural  artistice,  cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II,
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

Bursele de performanță şi merit litera (b)se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate.

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

BURSA DE MERIT

– CERERE TIP
 • copia diplomei de la etapele județene a olimpiadei sau concursului școlar național organizate de MEN locurile I,II,
 • copia diplomei de la etapele județene  ale  competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II,
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

BURSA DE STUDIU

Elevul trebuie să aibă media peste 7 şi nota 10 la purtare

 • adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimeleb 3 luni sau
 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1386lei.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe  care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

 • indemnizații de somaj
 • creanțe legale
 • convenții civile de întreținere aflate în execuție
 • indemnizații cu caracter permanent
 • alocații de stat pentru copii
 • alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament
 • burse pentru elevi
 • arende,chirii

BURSA DE AJUTOR SOCIAL

 1. Venit mic pe membru de familie

– cerere tip

 • adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele

12 luni sau

 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 693 lei.

Venit mic-ocazională

– cerere tip

 • adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele

12 luni sau

 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1010 lei.

 1. Medicale
  • cerere tip
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți
 • certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.
 1. Orfan
  • cerere tip
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți
 • copie certificat de deces al părintelui decedat

DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL ŞCOLII PÂNĂ LA  DATA DE 

08 OCTOMBRIE 2021!

CERERI TIP PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE BURSĂ 2021-2022


ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE RECHIZITE ȘCOLARE AN ȘCOLAR 2021-2022

1. Cerere – tip (formular de la secretariatul unității/ site-ul școlii);
2. Copii după C.I.(buletin) pentru părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în componența și în
întreținerea familiei;
4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2021. Se depune la dosar după caz:
* Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2021;
* Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
* Adeverință de la ANAF;
* Adeverință sau Declarație Notarială că familia nu deține: în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;
* Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri;
* Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2021);
* Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită ( dacă este cazul).

PLAFONUL DE VENIT pentru acordarea RECHIZITELOR ȘCOLARE este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară (2300 lei) , adică de maxim 1150 lei.

CERERE TIP ACORDARE RECHIZITE ȘCOLARE AN ȘCOLAR 2021-2022

TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 08 OCTOMBRIE 2021